banda
 
  [ Album ]  

Mro. Brian Cassar LLCM; ALCM; Dip.Mus.

 Brian Cassar  twieled  fl-1971 fil-Belt tal-Isla. L-ewwel kuntatt mall-muzika kien fl-eta ta’ disgha snin mal-banda ‘La Vincitrice’ (dak iz-zmien Queen’s Own) fejn ha l-ewwel taghlim tal-klarinett.  Kompla jistudja, fejn kiseb l-ewwel zewg diplomi (Associate u Licenciateship) mill-London College of Music. Ha sehem ukoll f’master classes minn muzicisti barranin fosthom il-Klarinettisti Inglizi Jeffrey Haydock  u David Campbell.

Fl-1996, iggradwa mill-Universita ta’ Malta fl-istudji Muzikali, fosthom fil-muzikologija,  direzzjoni u  kompozizzjoni.

Brian huwa kompozitur ta’ diversi marci, innijiet u  arrangementi ghall-banda. Dawn insibuhom jindaqqu f’diversi baned madwar Malta kif ukoll barra, bhall-Italja, Franza, l-Amerika w Awstralja. Daqq ukoll ma’ Baned barranin, fosthom il-banda Germaniza ‘Postkapelle Koblenz’ meta kiseb it-tielet post f’kompetizzjoni ghal muzicisti zghazagh.

Fl-1998 gie mahtur surmast direttur ta din il-banda, fejn matul dawn is-snin idderiga kull program muzikali, fosthom dak tal-Hamsin sena anniversarju mit-twaqqif tal-Banda u  akkademja muziko-letterarja fl-okkazjoni tal-125 sena mit-twaqqif tal-fratellanza ta’ San Guzepp.  Barra l-banda ‘San Guzepp’ huwa jokkupa l-kariga ta’ Surmast direttur tal-Banda ‘La Vincitrice’ tal-Isla.

Bandisti tal-Post

Flawt: Christopher Borg

Klarinet Mib: Marilyn Thewma

Klarinetti Sib: Carmelo Manara, Lorraine Cassar (Klarinett / Pjanu), Mary Thewma, Joseph Spiteri, Nikolai Debattista, Rita Falzon, Josefa Debono, Nathalie Borg, Nathelie Debono

Saxophones: Ray Borg (Soprano / Tenore), Joe Abdilla (Alto)

Kurunetti: Robert Abdilla, Jeantwan Thewma, Raymond Falzon

Kornu: Leonard Thewma

Trumbun: Joseph Azzopardi

Baxx: Joseph Thewma

Althorn: Saviour Grech

Euphoniums: Jimmy Attard, Simon Attard, Josef Bezzina

Batteria: Michael Baldacchino

Standard: Louis Farrugia

 

 

Is-Servizzi tal-Banda San Guzepp 2008

6 ta’ Lulju

Hrug min-Nicca

Hal Kirkop

9 ta’ Lulju

Marc ta’ l-Erbgha

Hal Kirkop

12 ta’ Lulju

Lejliet il-Festa

Hal Kirkop

13 ta’ Lulju

Marc tas-Siegha/tan-Nar

Hal Kirkop

11 t’ Awissu

Santa Marija

Mqabba

10 ta’ Settembru

Madonna tal-Grazzja

Haz-Zabbar

25 t’ Ottubru

Madonna tac-Cintura

Gudja

| Storja tal-Banda | 

[ Fuq ]

 

 

festa2008
::: Designed & Developed by Simon Attard, Terence Cesare & JesEllul - Copyright © 2007 - Socjeta` Muzikali San Guzepp Kirkop :::